Dự án thiết kế và cung cấp hệ thống máy cấp điện

Dự án thiết kế và cung cấp hệ thống máy cấp điện

Công ty Cổ phần Phát trển Công nghiệp Hoàng Dương được thành lập từ năm 2009 trên cơ sở kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp điện và thiết bị cơ khí đầu những năm 2000 của các thành viên sáng lập.

Dự án công nghiệp điện

Dự án công nghiệp điện

Công ty Cổ phần Phát trển Công nghiệp Hoàng Dương được thành lập từ năm 2009 trên cơ sở kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp điện và thiết bị cơ khí đầu những năm 2000 của các thành viên sáng lập. Đây là giai đoạn phát triển mạnh mẽ của hệ thống điện và ngành cơ khí Việt Nam trong công cuộc Công nghiệp hoá và Hiện đại hoá đất nước và tạo nên một động lực thúc đẩy cho sự phát triển của Công ty.

CÁC DỰ ÁN CẤP CHO NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

CÁC DỰ ÁN CẤP CHO NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Công ty Cổ phần Phát trển Công nghiệp Hoàng Dương được thành lập từ năm 2009 trên cơ sở kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp điện và thiết bị cơ khí đầu những năm 2000 của các thành viên sáng lập. Đây là giai đoạn phát triển mạnh mẽ của hệ thống điện và ngành cơ khí Việt Nam trong công cuộc Công nghiệp hoá và Hiện đại hoá đất nước và tạo nên một động lực thúc đẩy cho sự phát triển của Công ty.

DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

Hệ thống van, ống và phụ kiện cho hệ thống nước làm mát Hệ thống van, ống và phụ kiện cho trạm bơm nước ngọt. Các hệ thống yêu cầu cung cấp đồng bộ, đảm bảo kết nối với các hệ thống đã có sẵn. Nội dung hợp đồng: Trọn gói, đưa thiết bị tới chân công trình Thời gian bảo hành thiết bị: 02 năm

Dự án thiết bị cơ khí

Dự án thiết bị cơ khí

Công ty Cổ phần Phát trển Công nghiệp Hoàng Dương được thành lập từ năm 2009 trên cơ sở kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp điện và thiết bị cơ khí đầu những năm 2000 của các thành viên sáng lập. Đây là giai đoạn phát triển mạnh mẽ của hệ thống điện và ngành cơ khí Việt Nam trong công cuộc Công nghiệp hoá và Hiện đại hoá đất nước và tạo nên một động lực thúc đẩy cho sự phát triển của Công ty.

Dự án sản xuất máy công nghiệp

Dự án sản xuất máy công nghiệp

Công ty Cổ phần Phát trển Công nghiệp Hoàng Dương được thành lập từ năm 2009 trên cơ sở kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp điện và thiết bị cơ khí đầu những năm 2000 của các thành viên sáng lập. Đây là giai đoạn phát triển mạnh mẽ của hệ thống điện và ngành cơ khí Việt Nam trong công cuộc Công nghiệp hoá và Hiện đại hoá đất nước và tạo nên một động lực thúc đẩy cho sự phát triển của Công ty.

Dự án xây dựng thủy điện Nông Căn

Dự án xây dựng thủy điện Nông Căn

Công ty Cổ phần Phát trển Công nghiệp Hoàng Dương được thành lập từ năm 2009 trên cơ sở kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp điện và thiết bị cơ khí đầu những năm 2000 của các thành viên sáng lập. Đây là giai đoạn phát triển mạnh mẽ của hệ thống điện và ngành cơ khí Việt Nam trong công cuộc Công nghiệp hoá và Hiện đại hoá đất nước và tạo nên một động lực thúc đẩy cho sự phát triển của Công ty.