Alternate Text

Bạc tự bôi trơn HDB-11

Vật liệu: Đồng + bột đồng + PTFE

Contact Purchases

Our Branded