Dự án nhà máy nhiệt điện Vân Phong

Dự án nhà máy nhiệt điện Vân Phong

Tập đoàn Sumitomo ngày 26/8/2019 đã khởi công nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1. Đây là nhà máy phát điện dùng than công nghệ siêu tới hạn công suất 1320 MW ( gồm 2 tổ máy 660 MW) tại khu kinh tế Vân Phong, Khánh Hòa. Đây là nhà máy xây dựng theo hình thức BOT (Xây dựng, Vận hành, Chuyển giao) bán điện cho EVN. Nhà máy có vốn đầu tư 280 tỷ yên ( khoảng 61.000 tỷ đồng) và sẽ phát điện thương mại vào năm 2023.

Một số hình ảnh hàng hóa đã cung cấp: